Igår har studentparlamentet 2012-2013 konstituert seg og valgt blant annet et nytt arbeidsutvalg. Listeleder Kine Johansen ble valgt som arbeidsutvalgets leder, og Bernhard Siebert som internasjonalt ansvarlig. Dermed rykker  Maria T. Liljedal  og Sindre Palmberg opp som faste representanter for Liberal Liste i studentparlamentet med Linda Jenssen og Terje Petter Leiros som vara. Erik Iversen ble valgt inn i kontroll- og organisasjonskomiteen, og Oda Berntzen i valgkomiteen. (Snakk om kjønnsbalanse!)

Vi er veldig takknemlig for tilliten, og gleder oss til å starte arbeidet for større valgfrihet i studiehverdagen, også til å velge miljøvennlig, et bredere lavterskeltilbud for psykisk helse (samt at tilbudet må være kjent og trygt for alle), at kunnskap som produseres på universitetet skal bli mer tilgjengelig for allmennheten og opprettelsen av en internasjonal bachelorgrad.

Vi gleder oss fram til et produktivt år med mye god politikk og konstruktivt samarbeid, og ønsker å bruke denne anledningen en gang til for å takke hver enkelt av våre velgere. Vi skal gi vårt beste for å vise oss verdig tilliten som ble vist oss, og garanterer et spennende akademiske år 2012/2013!

Reklamer

I denne valgkampen har vi jobbet hard for hver eneste stemme. Vi er veldig takknemlig for tilliten som ble vist oss, og skal vise oss verdig til den.

Med stor glede og takknemlighet overfor våre velgere, mottar vi resultatet av dette valget, der vi ble betrodd med 2 seter i studentparlamentet.

Vi er imponert over hvor mange har vist tillit til et helt nytt navn på stemmeseddelen, og skal gi vårt beste for å gjøre rett overfor dem som stoler på oss.

Vi gleder oss fram til et produktivt år med mye god politikk og konstruktivt samarbeid, og ønsker å bruke denne anledningen en gang til for å takke hver enkelt av våre velgere!

Valgkampen i løpet av studentparlamentsvalget har i år vært kjennetegnet av et større mangfold enn vanlig. Hele fire lister med totalt 43 kandidater konkurrerer om 11 seter på studentparlamentet. Dette kan regnes som en seier for studentdemokratiet, akkurat som årets tydelig økte valgdeltakelse kan regnes som en seier for studentdemokratiets legitimitet og dets støtte blant studentene.

Økt deltakelse betyr både større mangfold og økt konkurranse om et begrenset antall plasser. Økt mangfold av aktører og økt konkurranse innebærer nødvendigheten av et klart regelverk å forholde seg til under valgkampen, for å unngå skeivheter og eventuelle konflikter.

Derfor foreslår Liberal Liste at studentparlamentet setter opp en valgkommisjon, som skal drøfte et regelverk, som belyser alle aspekter ved planlegging og gjennomføring av valget og valgkampen. Kommisjonen skal ta utgangspunkt i dagens utdaterte regelverk, og være åpen for forslag fra alle som ønsker å bidra med sine tanker og betenkeligheter.

Vi foreslår, at valget blir planlagt og gjennomført av et valgstyre, dets sammensetning skal være vedtektsfestet i regelverket, som valgkommisjonen skal utforme. Kontrollkomiteen skal fungere som kontrollorgan, som overvåker, hvorvidt regelverket blir overholdt før og under valget, og som skal ha myndighet til å gjøre oppmerksom på og eventuelt sanksjonere brudd på reglene.

Vi mener videre at flere aspekter ved valget trenger ytterligere belysning:

 

Studentpolitikken i fokus

Liberal Liste synes det er nødvendig med en utredning om hvorvidt det er ønskelig at SP-valget og valglistene skal være partinøytral, og hva dette innebærer i praksis med tanke på

 

  • bruk av partinavn, navn fra andre organisasjoner eller beskyttete navn som listenavn
  • innblanding av partiorganisasjoner og deres tilknyttede organisasjoner
  • mobilisering av ulønnete tredjemenn til adskillige oppgaver, inkludert
  • partipolitikere som ikke selv stiller til valg til SP
  • (finansiell) støtte fra eksterne aktører

 

Det kan føre til betydelige skeivheter i valgkampen, når enkelte lister har store partier bak seg, noen mindre partier, mens andre lister er helt uavhengige og representerer «bare» en gruppe studenter uten å motta støtte utenfra.

Det er viktig å huske at studentdemokratiet er for studentene, samtidig som det er en realitet at mange studentrepresentanter har en partipolitisk tilknytning.

 

Kontrollkomiteen (KK)

For å håndheve det foreslåtte reglementet om valget, trenger vi en aktiv og styrket KK, som overvåker overholdelsen av valgreglementet. Vi foreslår, at KK møtes mandag, onsdag og fredag hver valguke, dersom det foreligger en eller flere klager.

Listene, som stiller til valg, skal være representert i KK, og oppmøte til KK sine møter skal anses som indikator for listenes fremtidig møtedisiplin i SP og offentliggjøres.

Vi foreslår at KK får myndighet til å sanksjonere brudd på reglementet på en virksom måte.

Det bør vurderes om KKs møteprotokoller bør være offentlig tilgjengelig og om publiseringen bør skje umiddelbart etter møtenes slutt.

 

Allment valgskikk

Liberal Liste har registrert at valgkampen til tider kan gå hardt for seg. For at studentdemokratiet skal bli oppfattet seriøst er det avgjørende at vi holder oss for gode til personangrep og simpel navnekalling. Derfor ønsker vi å ta initiativ til at listetoppene før neste valg samles for å bli enige om retningslinjer for god valgskikk.

Videre ønsker vi tiltak mot overdreven plakatering. Når førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder for plakatering på UiT, blir etterfølgende organisasjoner, som ønsker å bruke UiTs felles plakatvegger, forbigått, dersom den første som henger opp plakater bruker alt av plassen for å henge opp den samme plakaten om og om igjen.

Vi foreslår derfor, at valgkommisjonen skal regelfeste en begrensing på antallet identiske eller tilsynelatende identiske plakater hengt opp på et sted av en organisasjon.

 

Tromsø, d. 07.03.2012

 

Download: uttalelse om valgskikk (pdf)

Visste du at...

Click here to vote!

 

Click here to vote!

Dessverre opplever vi at mange av våre valgplakater blir revet ned kort tid etter de ble hengt opp.

Vi hadde satt stor pris på, om du kunne hjelpe oss til å vinne publisiteten, som valgplakatene skulle har gitt oss, tilbake, ved å dele plakaten og dermed også budskapet vårt på din blogg, facebook eller twitter. Selvfølgelig har vi ikke bare en plakat, men også et program og tolv flotte kandidater, som du kan finne en oversikt over her på bloggen.

 

Assuming the unlikely case that you didn’t get one of our flyers yet, you can download it  from here.

It will give you an impression of a few points of our programme, which can be downloaded here.

You can vote until Friday at spvalg.no (takes just one minute), and our candidates are:

1. Kine Johansen, (STV)
2. Bernhard Siebert, (STV, RUS)

3. Maria T. Liljedal, (JUS)
4. Linda Jenssen, (JUS)
5. Terje Petter Leiros, (JUS)
6. Sindre Palmberg, (JUS)
7. Oda Berntzen, (RUS)
8. Markus Halftan Akselbo Johansen (STV)
9. Erlend Lavoll Johannessen, (STV)
10. Magnus Sparre, (STV)
11. Erik Iversen, (JUS)
12. Børge Litangen, (LFF)